Công cụ tính: Vay vốn

Tính số tiền phải trả hàng tháng và tổng tiền phải trả theo Dư nợ giảm dần:

Lãi suất năm: % Thời gian vay: năm
Tổng số tiền muốn vay: Đ Hình thức thanh toán
Hướng dẫn:

- Công cụ này tính giúp bạn số tiền phải trả hàng tháng và tổng tiền phải trả cả gốc lẫn lãi, nếu bạn muốn vay một số tiền là D đồng trong thời gian Y tháng, với mức lãi suất hàng năm là X theo phương pháp Dư nợ giảm dần.

- Bạn cũng có thể vào nhập mức thu nhập của mình để công cụ giúp bạn tính nhanh thử số tiền phải trả hàng tháng chiếm bao nhiêu % thu nhập. Vì nếu quá 50% có khả năng các ngân hàng sẽ từ chối phương án của bạn (bạn sẽ cần điều chỉnh thời gian vay dài hơn).

- Bạn có thể nhập vào số tháng đã trả nợ để biết số tiền bạn còn phải trả là bao nhiêu.

- Công cụ cũng cho bạn biết nếu tính theo phương pháp Dư nợ ban đầu thì lãi suất tương đương là bao nhiêu, để bạn có thể so sánh nhiều chương trình cho vay khác nhau.

Tính số tiền phải trả hàng tháng và tổng tiền phải trả theo Dư nợ ban đầu:

Lãi suất năm: % Thời gian vay: năm
Tổng số tiền muốn vay: Đ Hình thức thanh toán
Hướng dẫn:

- Công cụ này tính giúp bạn số tiền phải trả hàng tháng và tổng tiền phải trả cả gốc lẫn lãi, nếu bạn muốn vay một số tiền là D đồng trong thời gian Y tháng, với mức lãi suất hàng năm là X theo phương pháp Dư nợ ban đầu.

- Bạn cũng có thể vào nhập mức thu nhập của mình để công cụ giúp bạn tính nhanh thử số tiền phải trả hàng tháng chiếm bao nhiêu % thu nhập. Vì nếu quá 50% có khả năng các ngân hàng sẽ từ chối phương án của bạn (bạn sẽ cần điều chỉnh thời gian vay dài hơn).

- Bạn có thể nhập vào số tháng đã trả nợ để biết số tiền bạn còn phải trả là bao nhiêu.

- Công cụ cũng cho bạn biết nếu tính theo phương pháp Dư nợ giảm dần thì lãi suất tương đương là bao nhiêu, để bạn có thể so sánh nhiều chương trình cho vay khác nhau.